Mingming Gong


Research Students


PhD (as principal supervisor)


PhD (as co-supervisor)


PhD (close collaboration)

 • Shaoan Xie (Carnegie Mellon University)
 • Jiaxian Guo (The University of Sydney)
 • Chenwei Ding (The University of Sydney)
 • Shanshan Zhao (The University of Sydney)
 • Yanwu Xu (University of Pittsburgh)
 • Petar Stojanov (Carnegie Mellon University)
 • Huan Fu (The University of Sydney; 2019; next position: Alibaba)


Master of Science (Mathematics and Statistics)

 • Douglas Coulter
 • Mingjun Yin
 • Like Hu (2021)
 • Kexin Xu (2021; next position: Tencent)
 • Menglin Ye (2021; next position: PhD at Sun Yat-sen University)


Master of Data Science

 • Hongyi Wang
 • Zhenkai Zhang
 • Guangzheng Hu
 • Zhitong Li (2021)
 • Wenqin Liu (2021)
 • Yuanyuan Wang (2021; next position: PhD at the University of Melbourne)
 • Dongting Hu (2021; next position: PhD at the University of Melbourne)
 • Aoqi Zuo (2020; next position: PhD at the University of Melbourne)


Undergraduate

 • Michael Law (2020)